HELP ONS HELPEN

Steun ons om wekelijks voedselpakketten te kunnen blijven verstrekken met uw donatie.

 

U kunt eventueel ook gewoon ouderwets overmaken naar onze bankrekening:

NL10 RABO 0383738083

 

t.n.v. Voedselbank Gooi & Omstreken.

 

Wij zijn een ANBI instelling, zodat uw gift aftrekbaar is voor de belasting.


COLUMNS VOORZITTER – Lex Abels

lex abels columns

Blik terug, vooruit en achter de schermen

Voor u ligt de eerste Voedselkrant van 2018. Weer is er een jaar voorbij. Reden om u alle goeds te wensen voor dit nieuwe jaar. En laten we dan maar meteen aansluiten om de hoop uit te spreken dat onze cliënten niet alleen goed geholpen zullen kunnen worden door ons, maar dat zij vooral ook goede stappen zullen maken bij het proces dat nodig is om in een betere situatie terecht te komen, want dat is natuurlijk uiteindelijk hun echte doel zijn.

In het afgelopen jaar heeft onze Voedselbank te kampen gehad met de nodige problemen financieel, organisatorisch en qua huisvesting van onze uitgiftepunten. Er moesten de vorige jaren behoorlijk wat extra uitgaven worden gedaan, die maak­ten dat we onze reserves moes­ten aanspreken. Door de “te­ring naar de nering” te zetten, en met hulp van Voedselbanken Neder­land zijn we daar hopelijk goed uit gekomen. Organisatorisch hadden we te maken met de omstandigheid dat onze Algemeen Coördinatoren (na meer dan zes jaren!, fantastisch toch?) het stokje wilden overdragen. Vervanging voor functies op dat niveau blijkt problematisch, maar op pagina 2 kunt u lezen dat we daar uiteindelijk goed uit zijn gekomen: we hebben een enthou­siast duo kunnen vinden dat deze taak op zich genomen heeft. Toch is dat een problematiek die we in de toekomst vaker zullen tegen komen, we kunnen niet verwachten dat we dit soort functies voor vele jaren vervuld zullen krijgen. Wat uitgiftepunten betreft zijn we in Baarn en Hilversum ge­con­fronteerd met het wegvallen van locaties waar we vele jaren gebruik van hebben mogen maken, maar ook daarvoor zijn goede oplossingen gevonden.

Achter de schermen
In dit nummer krijgt u weer een kijkje achter de schermen. Ons team van Algemeen Coördinatoren stelt zich aan u voor, en ook geven we wat inzicht in de taken van onze afdeling Intake. Maar ook gaan we in op de problematiek van het niet voldoende bereiken van onze doelgroep en wat we daar aan proberen te doen. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan de hulp die wij ontvangen in de vorm van sponsoren en particulieren die zorgen dat wij onze voedselpakketten kunnen aanvullen tot het gewenste niveau. Maar we moeten niet ver­geten dat er een belangrijk aantal vaste sponsoren (bedrijven, stich­tingen, kerken en particulieren) is dat ons permanent ondersteunt en zonder wie wij onze taken helemaal niet zouden kunnen volbrengen.

We staan weer klaar
Hopelijk vindt u in dit nummer verder weer veel stof tot nadenken dan wel inspiratie. U kunt ervan overtuigd zijn dat wij, met onze uitgebreide crew van meer dan 200 vrijwilligers, ook in 2018 weer klaar staan om te helpen de nood van anderen te lenigen!

 

Huisvesting blijft een belangrijk punt

Alweer een nieuwe Voedselkrant kunt u downloaden: nummer 2-2017. Dat geeft weer wat informatie over het reilen en zeilen bij onze voedselbank, maar ook elders.

Erg gelukkig
Allereerst willen we melding maken van het feit dat we erg ­gelukkig zijn met een enthou­siast duo van Algemeen Coördi­natoren: Jeanine Marrink en Marcel Altena. Wij zullen in de volgende Voedsel­krant wat uitge­brei­der ingaan op wie zij zijn en wat zij doen.

Huisvesting
In deze Voedselkrant weer aandacht voor onze huisvesting, met positieve berichten omdat we er weer in geslaagd zijn onderdak te vinden voor een aantal van onze uitgifte­punten.

Lange termijn
Maar tussen de regels door kunt u lezen dat nog geen oplos­singen zijn voor de lange termijn. Huisvesting blijft een be­lang­rijk punt van aandacht voor ons. Gelukkig zijn we voor onze hoofdvestiging (voor sommigen nog steeds “de loods” genaamd) alweer verzekerd voor een conti­nuering, dank zij de permanente ondersteuning door Bouwmaatschappij Verwelius, die ons al vanaf onze oprichting fors ondersteunt.

Cliënten
Een ander belangrijk onderwerp waar­over u in deze aflevering wordt bij­ge­praat is de ontwikkeling van het aantal cliënten, en de samen­stelling van de huishoudens die er achter deze cliënten schuil gaan.

Scholen
Verder wat meldingen over verschil­lende acties. Erg belangrijk zijn in dat verband acties op scholen, waarvan er in dit nummer ook weer eens één uitgelicht wordt. Wij vinden het erg belangrijk om voorlichting te geven op scholen over het nut en de noodzaak van het bestaan van een voedselbank, ook in het Gooi. We moeten nog steeds consta­teren dat er mensen zijn die denken dat zo iets in een regio als de onze niet nodig zou zijn, maar niets is minder waar. Ten slotte nog een kijkje over de grens, deze keer in het Verenigd Koninkrijk.

 

We krijgen een nieuwe baas

Een Voedselkrant die drie of vier keer per jaar uitkomt leent zich niet zo om erg op actualiteit in te gaan. Hoewel …. als het zo uitkomt en je hebt net een nieuwe vrachtauto tot je beschikking gekregen, dan laat je die kans natuurlijk niet voorbij gaan. Toch zijn er best zaken in de actualiteit die wat extra aandacht waard zijn, ook al is dat dan niet in de vorm van een artikel.

Zo zijn we erg blij dat er zich een enthousiaste vrijwilliger heeft gemeld die onze belangrijke vacature van Algemeen Coördinator (zeg maar “Directeur”) nu, op zijn minst voor vele maanden, vervult: Jeanine Marrink. Maar verdere aanvulling blijft erg nodig want de functie is te omvangrijk om door één persoon te worden vervuld. En in het algemeen geldt, dat de vervulling van vacatures op het niveau van “coördinator” onze permanente aandacht vraagt, wat dat betreft blijft de oproep om “Vrijwilligers” op pagina 3 steeds actueel.

Een andere zaak van permanente aandacht is het zorgen voor continuïteit in de huisvesting, en dat geldt ook voor onze “Uitgifte­punten”. Zo hebben we, na vele jaren onderdak te hebben genoten bij wooncorporatie “De Alliantie” in Hilversum, die locatie onlangs uiteindelijk toch moeten verlaten. Inmiddels hebben we, dank zij de inzet van de gemeente, daarvoor een uitstekende tijdelijke oplossing verkregen. Maar ook daar blijven we op zoek naar een permanente oplossing die haalbaar is voor ons op termijn. De moeilijkheid bij zo’n uitgiftepunt is dat je die ruimte eigenlijk maar één dag per week nodig hebt, maar dat die ruimte aan allerlei (terechte) eisen die gesteld worden op het gebied van voedselveiligheid moet voldoen.

In Baarn zijn we om diezelfde laatste reden ook op zoek naar een nieuwe ruimte, ook daar hebben we inmiddels een nieuwe tijdelijke oplossing gevonden dank zij de betreffende gemeente. Inmiddels heeft onze Voedselbank er het elfde jaar alweer bijna op zitten, maar we blijven doorgaan, en daar zetten al onze vrijwilligers zich week-in week-uit belangeloos voor in!

(Download Voedselkrant nr 1-2017)

 

Wij zitten krap, en hanteren vanaf nu
hogere toelatingsnormen

U kunt weer een nieuw exemplaar van de “Voedselkrant Gooi &  Omstreken” downloaden vanaf deze website (‘Nieuws/Voedselkranten”). Zoals altijd kunt u  artikelen aantreffen over sponsors,  maar ook over onze eigen organisatie en het voedselaanbod. Over  dat aanbod kunnen we zeker niet  klagen: steeds meer leveranciers  weten de voedselbanken te vinden  met een kwalitatief goed scala aan  producten, met name op het gebied  van vers en vries.

Dat is mede bereikt doordat wij als voedselbanken  steeds beter in staat zijn om om dat  aanbod professioneel op te slaan en  te distribueren. Dat heeft wel tot  gevolg gehad dat wij in de afgelopen  paar jaar geconfronteerd zijn met  een aantal forse extra kostenposten.  Vandaar dat wij ons financieel  tijdelijk in wat moeilijk vaarwater  bevinden: wij moeten even alle  zeilen bijzetten. Daarom treft u op  bladzijde 3 een artikel aan over een  “Voedselbank in nood”, en dat gaat  dan om onze eigen Voedselbank  Gooi & Omstreken. U zult ons in de  komende tijd vaker in het nieuws  kunnen vinden met een oproep tot ondersteuning. Van tijd tot tijd is er  bij ons behoefte aan een extra  financiële impuls. De vorige keer  was dat rond onze verhuizing naar  onze huidige locatie, waar we inmiddels alweer meer dan vijf jaar  zitten. En nu dus rond een aantal  extra investeringen die nodig waren  om onze dienstverlening op een  beter peil te brengen. Wij hopen dat  velen in ’t Gooi ons zullen willen helpen om het schip drijvende te houden (en het hoofd dus boven water!).

Normen aangepast

Verder kunt u lezen dat wij als  voedselbanken de normen die gelden om in aanmerking te komen  voor ondersteuning in de vorm van  een wekelijks voedselpakket hebben  verruimd. Dat was hard nodig, want op dat gebied hadden wij de inflatie niet bijgehouden. Dat betekent overigens wel dat we kunnen verwachten dat het aantal cliënten weer  zal gaan toenemen. Niet overbodig,  want hoewel de armoede nog niet  echt was afgenomen in ons land, constateerden wij wel dat het aantal  cliënten terugliep gedurende de  laatste anderhalf jaar. Als het leven  wel duurder wordt maar wij onze  normen daar niet aan aanpassen is  dat ook te verklaren. Ook landelijke  onderzoeken tonen aan dat onze  normen niet altijd in de pas liepen met wat landelijk onder armoede  wordt verstaan. Dat euvel zijn we  dus nu aan het verhelpen.

Speelgoed

Overigens kunnen we behalve met  voedsel onze cliënten met kinderen  in deze tijd ook blij maken met wat  extra’s in de vorm van speelgoed,  dat allemaal dank zij Albert Heijn en  De Sinterklaasbank. En ook met  Kerstmis kunnen we onze cliënten  altijd weer verblijden met met een  “Kerst”­voedselpakket.

 

Een nieuw jaar, een nieuw geluid

Een nieuw jaar is er ingegaan voor onze voedselbank. Het jaar 2016, een jaar met de nodige veranderingen. Zoals u verderop in dit nummer kunt lezen is het aantal cliënten na jaren van stijging voor het eerst fors gedaald. Op zich is dat natuurlijk een goed teken: ons streven is om de armoede, en dus de hulp die wij daarbij moeten bieden, naar beneden te krijgen. Toch zijn wij er niet helemaal gerust op omdat wij niet hebben kunnen lezen dat de armoede in Nederland echt gedaald is. Reden genoeg voor ons om goed te blijven nagaan of iedereen die onze hulp nodig heeft ons ook weet te bereiken.

Wat de aanvoer van voedsel betreft zijn wij blij dat de kwaliteit van het voedsel dat wij te bieden hebben blijft toenemen, door meer verse en diepvries producten. Dat betekent wel een ingewikkelder proces van verwerven en verwerken, maar ons enthousiaste team van vrijwilligers staat zijn/haar mannetje op dit gebied. Dat team staat sinds kort onder een vernieuwd duo van Algemeen Coördinatoren. Aart van Scherpenzeel, die meer dan 5 jaar deel uitmaakte van dat duo (nadat hij daarvoor het Intake team geleid had) heeft besloten dat het tijd werd het stokje over te dragen. In zijn plaats maakt nu Willy van der Weide deel uit van dat duo, terwijl Cary Walhof daarin blijft functioneren en daarmee voor de nodige continuïteit zorgt. Wij wensen hun veel succes bij het uitvoeren van die belangrijke taak binnen onze voedselbank.

 

10 jaar hulp aan tafel…

Voorwaar een bijzonder moment, het tijdstip van verschijnen van deze Voedsel­krant. Dit jaar, 2016, in mei is het alweer 10 jaar geleden dat de Voedselbank Gooi en Omstreken werd opgericht. Over het algemeen wekt zo’n bericht gemengde gevoelens op bij de toehoorders. Zo van “het is toch een schande dat een instituut als een voedselbank nodig is in een land als het onze!” Zelf ben ik daar wat minder stellig over.

Ik denk dat het goed is dat er een voedselbank is. Ener­zijds omdat er altijd mensen zullen zijn die vrij plotseling tussen wal en schip dreigen te vallen, en dan is het niet te verwachten dat een structurele verbetering binnen een paar weken of maanden zal worden bereikt. En dan is het goed dat er een voedselbank is die wel snel noodhulp kan verlenen. Verder is het goed dat er voedselbanken zijn die zich inspannen om verspilling of vernietiging van voedsel tegen te gaan, dat hoort bij een “circulair” georganiseerde maat­schappij. En ten slotte is het fijn dat er een voedselbank is die vele vrijwilligers de gelegenheid biedt om zich in te zetten voor de maatschappij. Alle reden dus om toch maar een, bescheiden, feestje te vieren ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan! Met name ook om allen die ons steunen, zowel vrijwilligers als sponsors, te laten weten dat wij dankbaar zijn wat zij voor ons doen. Dat geeft ons bovendien de moed om met vereende krachten verder te gaan. De uitdagingen waar wij voor staan zijn legio, en daar gaan wij graag voor!

 

Winter 2015 – Drukte en Kersttijd

Voor u ligt weer een nieuwe Voedselkrant, de derde in het tiende jaar van ons bestaan. Ditmaal met nieuws uit onze regio, maar ook nemen we een kijkje buiten onze (Nederlandse)a grenzen.

Zo aan het einde van het kalenderjaar is het goed om een balans op te maken. Zo hebben we kunnen zien dat, als gevolg van de crisis, het aantal cliënten van onze Voedselbank wel fors is toegenomen, zodanig zelfs dat het even dreigde of we de grenzen van onze capaciteit zouden bereiken toen het aantal voedselpakketten wekelijks tegen de 500 kwam te liggen. Maar we hebben het gered. Nu is het aantal cliënten weliswaar gestabiliseerd, maar de volgende uitdagingen staan alweer voor de deur.

Alle inspanningen die verricht worden om de kwaliteit van de producten die wij uitdelen te verhogen werpen duidelijk vruchten af. Veel van onze aandacht gaat dan ook uit naar het verwerken van de stroom van verse, gekoelde en diepvriesproducten. Dank zij de niet aflatende inzet van onze medewerkers zijn we in staat ook die uitdaging aan te gaan.

Maar op korte termijn hebben we een verhoogde drukte rond de kersttijd, want dat is een tijd waarin mensen graag wat extra’s willen geven, extra’s die onze vrijwilligers in korte weer moeten verwerken!

 

Zomer 2015 – Toelatingsnormen iets verruimd

Zomertijd, komkommertijd, ook voor de voedselbank, wat zeg ik: juist voor de voedselbank! Op pagina 4 kunt u lezen hoe we die tijd doorkomen, met de hulp van vele handen die ervoor zorgen dat we verse groenten kunnen presenteren aan onze cliënten.

Voor die cliënten is er verder ook goed nieuws omdat we als voedselbanken in staat zijn om onze toelatingsnormen wat te verruimen. Dat we dat kunnen is heel bijzonder, de afgelopen jaren hebben juist een behoorlijke toename van het aantal cliënten laten zien, dus je zou verwachten dat we de toelatingsnormen juist zouden moeten verscherpen om de aantallen nog aan te kunnen.

Maar dank zij de inzet van onze vele vrijwilligers, en vooral natuurlijk de gulle gevers, zijn we juist in staat die teugels weer wat te vieren, zodat we tegen minder mensen die aankloppen om hulp “nee” hoeven te verkopen. Dat komt natuurlijk allemaal doordat we gelukkig een goed imago hebben in de maatschappij, en daaraan is dan ook weer bijgedragen door onze geliefde koningin Máxima zoals u hier onder kunt lezen. En verder nog veel meer lezenswaards deze zomer, veel leesplezier gewenst!

 

Voorjaar 2015 – Niet alleen de huisstijl, maar ook onze manier van werken moet op de schop!

Oplettende en trouwe lezers zullen misschien opmerken dat de Voedselkrant er deze maand weer wat anders uitziet als gevolg van de wijziging in de huisstijl. Dat zal u ook kunnen opvallen aan de auto’s waarmee wij door de streek rijden. Maar belangrijker dan dit “uiterlijk vertoon” is natuurlijk wat er allemaal inhoudelijk aan de hand is. En daarover valt veel te lezen in deze Voedselkrant. Dat betreft enerzijds de verslaglegging over enkele van de vele acties die bedrijven en particulieren voor ons voeren, acties die voor ons van levensbelang zijn om ons werk te kunnen volbrengen. Maar ook beginnen we in deze aflevering met een serie artikelen, die u wat wegwijs wil maken in het land van de hulpverleners waar wij ons toe mogen rekenen. Wij schetsen u wat de wetswijzigingen rond de WMO allemaal praktisch inhouden. Voorwaar een exemplaar van de Voedselkrant om te bewaren!

 

Winter 2014 – Professionalisatie

In deze Voedselkrant is weer het nodige te lezen. Zo kunt u in onderstaand artikel lezen dat de groei van de Voedselbankor­gani­satie een dringende behoefte creëert aan vrijwilligers met een bepaalde expertise. Dat geldt voor het leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken, maar ook voor meer specialistische functies zoals op het gebied van voedselveiligheid en het omgaan met sociale media als Facebook en Twitter. Verder vindt u in dit nummer, op bladzijde 2, een aantal mooie voorbeelden van de vele acties die er voor ons georganiseerd worden, zowel om ons met geld als met voedsel te steunen. Maar we kijken ook over de grens: zo vindt u op pagina 3 een verslag van een bezoek door Henca Hasper aan een voedselbank in Seattle in de Ame­ri­kaanse staat Wash­ington. En tot slot een reportage over onze “acquisitietijger” Sjef van der Bijl. Wij wensen u veel leesplezier!

 

 

Vacature vrijwilliger:

 

ALGEMEEN COÖRDINATOR 

(standplaats Huizen)

 

Wij zoeken per direct een  algemeen coördinator. Belangrijke onderdelen van de functie zijn;

  • Als Algemeen Coördinator geef je leiding aan de organisatieen alle activiteitendie daarbij horen. Je legt verantwoording af aan het bestuur.
  • Je begeleidt en ondersteunt alle vrijwilligers
  • Je adviseert en ondersteunt afdelingshoofden in Huizen en Uitgifte Coördinatoren in de regio.
  • Je signaleert ontwikkelingen, knelpunten en kansen en je weet deze om te zetten in verbeteringen voor onze Voedselbank

 

Voor meer informatie klik hier

Klik hier op een externe link:

VBNL_logo 

 speelgoedbank-hilversum-logo

NIBUD

Versa Welzijn

Op Eigen Kracht

Kennisring

Startpagina Schulden

Regelhulp_logo

Huizen voor Elkaar