Privacystatement

Privacystatement Voedselbank Gooi en Omstreken

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u hiermee informeren hoe wij persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’). 

Persoonsgegevens

Er zijn verschillende redenen waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van onze voedselbank, vragen we in elk geval om uw contactgegevens, geboortedatum, gezinssamenstelling, inkomsten en daarbij behorende uitgaven. Voor het uitgeven van de pakketten worden op de uitgiftelijst alleen naam, administratienummer en gezinsgrootte vermeld.

Wanneer u als vrijwilliger bij onze voedselbank wilt helpen, registreren wij uw contactgegevens.

Wij registreren de contactgegevens van leveranciers van onze voedselbank.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, registreren wij uw naam en e-mailadres.

De voedselbank zorgt voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen van de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en delen we uw gegevens niet met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen. Uw toestemming kunt u op ieder moment intrekken.

We nemen passende maatregelen om te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast controleren we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig en updaten waar nodig. Uw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens worden bewaard totdat u niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij onze voedselbank betrokken bent.

Rechten

Op grond van de wet heeft u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook heeft u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, verwijderen wij ze uit onze bestanden. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, heeft u het recht ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via onderstaand adres:

Voedselbank Gooi en Omstreken
Energieweg 35
1271 EC  Huizen

Voor informatie:        secretariaat@voedselbankgooi.nl
Voor klachten:            klachten@voedselbankgooi.nl

Komen we samen niet tot een passende oplossing, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).